Regulamin portalu eventDei

§1 Preambuła

 1. eventDei jest portalem internetowym, którego właścicielem i zarządcą jest Stowarzyszenie Muza Dei z siedzibą w Czeladzi, ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 41-253 Czeladź, posiadającym numer KRS: 0000415942, oraz nr NIP: 6322008996 i nr REGON: 3629192922.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Muza Dei z siedzibą w Czeladzi, w szczególności za pośrednictwem portalu internetowego eventDei oraz korzystanie przez Użytkowników z portalu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Stowarzyszenie na rzecz Użytkowników, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez portal eventDei, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 4. Stowarzyszenie po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną Usług dla Użytkowników. Informacja o Usługach odpłatnych znajduje się w Cenniku. Korzystając z Portalu Użytkownik zawiera ze Stowarzyszeniem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dokonując zgłoszenia na Wydarzenie, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie przez Stowarzyszenie na rzecz Uczestnika usług mających na celu organizację i przeprowadzenie Wydarzenia.
 5. Prawa autorskie do portalu eventDei należą w całości do Stowarzyszenia Muza Dei.

§2 Definicje

Bilet – dokument w formie elektronicznej wydawany do Zgłoszenia, potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.

Cennik – wykaz cen Usług świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz Użytkowników, o ile te Usługi są odpłatne.

eventDei – portal internetowy prowadzony przez Stowarzyszenie w ramach którego udostępniany jest System oraz świadczone są inne usługi związane z organizacją i promocją wydarzeń katolickich. eventDei utrzymywane jest przez Stowarzyszenie w domenie eventDei.pl.

Konto – utrzymywany przez Stowarzyszenie dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu eventDei.

Regulamin – niniejszy Regulamin portalu eventDei.

Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Użytkownika.

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Muza Dei z siedzibą w Czeladzi, ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 41-253 Czeladź, posiadającym numer KRS: 0000415942, oraz nr NIP: 6322008996 i nr REGON: 3629192922, e-mail:biuro@muzadei.pl

System – oprogramowanie oferowane przez Stowarzyszenie i udostępniane w ramach eventDei wspierające procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa i obsługi Zgłoszeń przez Stowarzyszenie.

Uczestnik – Użytkownik, który zgłosił się na Wydarzenie poprzez portal eventDei oraz zawarł drogą elektroniczną ważną umowę ze Stowarzyszeniem co do uczestnictwa w Wydarzeniu.

Usługa – usługa świadczona na portalu eventDei lub za jego pośrednictwem przez Stowarzyszenie, odpłatnie lub nieodpłatnie.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Systemu na stronie internetowej www.eventdei.pl, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu.

Wydarzenie – przedsięwzięcie zorganizowane przez Stowarzyszenie, w szczególności rekolekcje, koncerty, kursy i szkolenia, pielgrzymki i inne.

Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez Stowarzyszenie oznaczająca brak możliwości zalogowania się do portalu eventDei oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.

Zgłoszenie – wypełnienie i akceptacja formularza zgłoszeniowego na Wydarzenie, które może być nieodpłatne lub odpłatne, przy wykorzystaniu portalu eventDei.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Użytkownicy mogą wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie wymaganych w nim danych w celu dokonania Rejestracji.
 3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w eventDei, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.
 4. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Stowarzyszeniem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Stowarzyszenie w ramach eventDei, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty Stowarzyszenia, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.
 5. W wyniku prawidłowej Rejestracji eventDei tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres e-mail) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w eventDei loginu i hasła (logowanie).
 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie eventDei.
 7. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 9. Stowarzyszenie pobiera opłaty za niektóre usługi udostępnione na eventDei, wskazane jednoznacznie w eventDei. Stowarzyszenie przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w eventDei opisanych w Regulaminie i Cenniku.
 10. Stowarzyszenie nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu portalu eventDei.
 11. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika.
 12. Użytkownik jest zobowiązany:
  • do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z portalu eventDei oraz dokonywania Zgłoszeń na Wydarzenia, a także w komunikacji z innymi Użytkownikami;
  • do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz poszanowania praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik nie może (i) publikować obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane (ii) umieszczać na eventDei jakichkolwiek materiałów gorszących, brutalnych lub pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa (iii) przesyłać niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników.
 13. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  • wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów portalu eventDei w celach innych niż prawidłowe korzystanie z portalu. Jednakże użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez Stowarzyszenie w zakresie usług dostępnych na portalu eventDei;
  • blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści portalu eventDei, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług na portalu eventDei;
  • wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury eventDei, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;
  • wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność Stowarzyszenia w celach innych niż korzystanie z Usług;
  • wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
 14. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Stowarzyszenie urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Stowarzyszenie może poinformować o tym Użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. Stowarzyszenie nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 15. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w eventDei oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§4 Warunki techniczne

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług eventDei są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW.

§5 Dane osobowe

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy Rejestracji.
 2. Dane osobowe przetwarzane są również w zakresie danych podanych przy wykonaniu Zgłoszenia lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Stowarzyszeniu są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przetwarzane wyłącznie w celu jej należytego wykonania.
 3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania Usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stowarzyszenie umożliwia osobie, której dane dotyczą, kontrolę przetwarzanych danych poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy Stowarzyszenie zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 4. Stowarzyszenie jest administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy dokonali rejestracji na organizowane przez niego Wydarzenie lub kupili na nie Bilet.
 5. Stowarzyszenie wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 6. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Stowarzyszenia w związku z korzystaniem z eventDei, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Stowarzyszenia informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń i sprzedażą biletów oraz realizacją umów zawartych w wyniku organizacji Wydarzenia, chyba że otrzyma od innego Użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie wydarzenia informacji zawartych w Koncie Użytkownika lub podanych przez Uczestnika podczas dokonania Zgłoszenia na Wydarzenie poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.
 8. Stowarzyszenie ma prawo przeprowadzać różnego rodzaju ankiety przy pomocy poczty elektronicznej bądź poprzez udostępnianie ich bezpośrednio w portalu eventDei. Dane zebrane od Użytkowników w procesie przeprowadzania ankiet, w szczególności dane geolokalizacyjne i profilowe (takie jak wykształcenie, zarobki, wiek) są wykorzystywane wyłącznie w celu badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Stowarzyszenia do ich oczekiwań. Dane te mogą również służyć do opracowywania różnego rodzaju statystyk. Ujawnienie danych w przeprowadzanych przez Stowarzyszenie ankietach jest zawsze dobrowolne, natomiast Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 9. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie informacji marketingowych oraz informacji handlowej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Cofnięcie zgody w zakresie w jakim uniemożliwia utrzymywanie Konta Użytkownika oraz wykonanie umowy co do udziału Użytkownika w mającym się odbyć Wydarzeniu jest niedopuszczalne.

§6 Cookies

 1. Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników z eventDei oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Stowarzyszenie może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.
 2. W eventDei wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

§7 Odpowiedzialność

 1. Stowarzyszenie podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do portalu eventDei bez zakłóceń.
 2. Stowarzyszenie zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu eventDei.
 3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z eventDei przez Użytkownika.
 4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania eventDei z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów, za które Stowarzyszenie nie ponosi winy.
 5. Stowarzyszenie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

§8 Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu i zawarcie umowy

 1. Warunkiem skorzystania z eventDei przez Uczestnika dokonującego Zgłoszenia bezpłatnego lub odpłatnego na Wydarzenie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzez dokonanie Zgłoszenia bezpłatnego lub odpłatnego powstaje stosunek umowny pomiędzy Stowarzyszeniem a Uczestnikiem.
 3. Uczestnik dokonujący Zgłoszenia odpłatnego kupuje Bilet poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu zawierając w ten sposób ze Stowarzyszeniem umowę co do świadczenia usług w postaci organizacji i uczestnictwa w Wydarzeniu.
 4. W celu nabycia biletu konieczne jest:
  • wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych odpowiednim symbolem jako obowiązkowe;
  • zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Uczestnikom kupującym Bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez Stowarzyszenie.
 7. Bilety generowane są przez eventDei i przesyłane w formie elektronicznej (e-bilet) Uczestnikowi. Tylko bilet przesłany w formie elektronicznej Uczestnikowi przez Stowarzyszenie stanowi podstawę do uczestnictwa w Wydarzeniu przez Uczestnika.

§9 Płatności

 1. W razie organizacji Wydarzenia odpłatnego, Stowarzyszenie pobiera od Użytkownika opłatę za udział w Wydarzeniu, na zasadach określonych w Cenniku lub w Zgłoszeniu.
 2. Stowarzyszenie ustala cenę Zgłoszenia płatnego, czyli cenę Biletu odpłatnego, w kwocie brutto.
 3. W przypadku gdy Wydarzenie, na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem eventDei zostanie odwołane lub zmienione (w zakresie terminu, czasu, miejsca lub innych ważnych elementów) i dokonano sprzedaży przynajmniej jednego biletu, Stowarzyszenie zobowiązane jest niezwłocznie po zaistnieniu takiej zmiany poinformować Uczestników w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W razie zaistnienia takiej sytuacji Uczestnik oraz Stowarzyszenie zwracają sobie wszystkie wzajemne świadczenia dokonane przed powyższą informacją.
 4. Płatności za Bilety są przekazywane na rachunek bankowy organizatora znajdujący się w Polsce (siedziba lub oddział w Polsce) na numer rachunku bankowego w formacie NRB/IBAN.
 5. Stowarzyszenie może skorzystać z następujących opcji otrzymywania płatności za Bilety:
  • Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych;
  • Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek Stowarzyszenia;
  • Płatność gotówką.
 6. W przypadku odwołania wydarzenia Stowarzyszenie zwraca dokonane płatności Uczestnikom. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Uczestnik zażąda zwrotu środków za bilet Stowarzyszenie ponosi również odpowiedzialność za zwrot środków Uczestnikowi.
 7. Płatność za Bilet może wymagać uiszczenia opłaty manipulacyjnej przez Uczestnika za dokonanie transakcji w wybranej formie płatności.
 8. Łączny należność ze strony Uczestnika za dokonane Zgłoszenie, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
 9. Niezwłocznie po otrzymaniu płatności Stowarzyszenie wysyła Bilet na adres e-mail Uczestnika dokonującego Zgłoszenie.
 10. Kwota należności wynikająca z formularza Zgłoszenia odpłatnego na Wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
 11. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych, w tym za podanie przez Kupującego Bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
 12. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przeprowadzonych kartami debetowymi/kredytowymi na stronach internetowych operatora płatności odpowiada wyłącznie operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu, jednakże nie może dotyczyć umów zawartych przed jej wprowadzeniem.
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Stowarzyszenie, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w eventDei zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie http://eventDei.pl/regulamin. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy ze Stowarzyszeniem z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Użytkownik może rozwiązać umowę ze Stowarzyszeniem (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu do zakończenia rozliczenia wszystkich płatności z nim związanych. Z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym punkcie umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia rozliczenia wydarzenia lub od momentu wypełnienia formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych ani w celach przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 5. Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez Stowarzyszenie nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec Stowarzyszenia, umowa może zostać rozwiązana przez Stowarzyszenie, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 6. Stowarzyszenie ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

§11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Stowarzyszenie.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@muzadei.pl lub w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Muza Dei z siedzibą w Czeladzi, ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 41-253 Czeladź.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail składającego reklamację, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Stowarzyszenie zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Stowarzyszenie rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.